DYSGU GARTREF / HOME LEARNING

In case of school closure, your child can continue to take part in learning by following these guidelines:

 

Reading

Pupils will take home school reading books

Encourage your child to also read ‘own’ books at home

 

Spelling

Pupils will bring home spelling lists to practise daily

 

Mathematics

There are many free resources online – some interactive and some that can be printed. Examples of such websites are primaryresources.co.uk, Twinkl and HWB.

Some websites are offering free access during the coronavirus outbreak.

 

Pupils can also practise their tables on Times Tables Rockstars and Top Marks – Hit the Button. RM EasiMaths is also an online Maths resource (Y1 and above)

 

Purplemash and HWB are also online resources that your child will be familiar with.

 

Staff will send further learning ideas home via HWB, Seesaw or Teams should the school close.

 

There is a section on the school website called ‘Home Learning’ where parents are able to find links and apps from the drop down menu, to help support their child’s learning.

 

Please contact the school if your child cannot access their accounts or has lost their log in details.

 

Thank you for your cooperation at this challenging time.

Home Learning Pack

Mewn achos o gau ysgol, gall eich plentyn barhau i gymryd rhan mewn dysgu trwy ddilyn y canllawiau hyn:

 

Darllen

Bydd y disgyblion yn dod â llyfrau darllen ysgol adref

Anogwch eich plentyn i ddarllen llyfrau ‘ei hun’ gartref hefyd

 

Sillafu

Bydd disgyblion yn dod â rhestrau sillafu adref i ymarfer yn ddyddiol

 

Mathemateg

Mae yna lawer o adnoddau am ddim ar-lein - rhai rhyngweithiol a rhai y gellir eu hargraffu. Enghreifftiau o wefannau o'r fath yw primaryresources.co.uk, Twinkl a HWB. Mae rhai gwefannau yn cynnig mynediad am ddim yn ystod yr achosion o coronafirws.

Gall disgyblion hefyd ymarfer eu tablau ar Times Tables Rockstars a Top Marks - Hit the Button. Adnodd Mathemateg ar-lein arall yw RM EasiMaths (Blwyddyn 1 i fyny)

 

Mae Purplemash a HWB hefyd yn adnoddau ar-lein y bydd eich plentyn yn gyfarwydd â nhw.

 

Bydd staff yn anfon syniadau dysgu pellach adref trwy HWB, Seesaw neu ‘Teams’ os bydd yr ysgol yn cau.

 

Mae adran ar wefan yr ysgol o’r enw ‘Dysgu Gartref’ lle bydd rhieni’n gallu dod o hyd i ddolenni ac apiau o'r 'drop-down menu'i gefnogi dysgu eu plentyn.

 

Cysylltwch â'r ysgol os na all eich plentyn mewngofnodi i'w gyfrifon neu os ydynt wedi colli ei fanylion mewngofnodi.

 

Diolch am eich cydweithrediad ar yr adeg heriol hon.

Pecyn Dysgu Gartref

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

  • seesaw
  • Untitled-1 copy
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now