DERBYNIADAU / ADMISSIONS

Mae Ffurflenni Mynediad ar gael o swyddfa'r ysgol. Bydd y Pennaeth yn gallu rhoi cyngor yn ymwneud â'r dyddiad derbyn posibl, ymweliadau cyn-mynediad, addysg Gymraeg, trefniadau cludiant ayb. Dylid anfon yr holl ffurflenni mynediad at yr Adran Derbyniadau a Chludiant, Cyngor Sir Powys.

Ar gyfer plant hŷn sy'n trosglwyddo o ysgolion eraill, byddai'n fanteisiol i drefnu ymweliad, fel y gellir treulio amser yn y dosbarth newydd er mwyn helpu gyda'r broses o newid ysgolion.

Admission Forms are available from the school office. The Head teacher will be able to offer advice concerning the possible date of admission, pre-admission visits, Welsh-medium education, transport arrangements, etc. All Admission Forms should be sent to the Admission and Transport Department, Powys County Council.

For older children transferring from other schools, it would be of benefit to arrange a visit so that time can be spent in the new class in order to help with the process of changing schools.

Success! Message received.