​BYWYD MYFYRWYR // STUDENT LIFE

 

Mae’r ysgol yn anelu i sicrhau cyfle cyfartal trwy roi cyfle i’r holl blant gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau addysg gorfforol a chwaraeon, fel:

 

PELRHWYD      PELDROED        RYGBI       TRAWS GWLAD        HOCI        CYFEIRIANNU

 

Mae rhieni a gwirfoddolwyr eraill yn helpu gyda gweithgareddau chwaraeon allan o’r ysgol yn rheolaidd. Hefyd, mae’r plant yn cymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon ardal, y tu mewn a’r tu allan. Mae’r ysgol yn rhoi llawer o bwysig rwydd ar y gweithgareddau hyn.

 

The school aims to provide all children with the opportunity to participate in a variety of physical education and sporting activities, such as:

NETBALL      FOOTBALL      RUGBY     CROSS COUNTRY     HOCKEY      SWIMMING

 

Parents and other volunteers regularly assist with out-of-school sports activities. The children also take part in area schools’ sporting competitions, both indoor and outdoor. The school places a great importance on these activities.

Clwb yr Urdd // Urdd Eisteddford

Mae Clwb Urdd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau rhwng 3:30 - 5yh am ychydig o wythnosau bob tymor. Mae Clwb yr Urdd yn glwb i aelodau o'r Urdd o Flwyddyn 1 i 6. Rydym yn cael llawer o hwyl yn paratoi crefftau ar gyfer Ffair Nadolig yr ysgol, ymarfer canu a dawnsio ar gyfer Eisteddfod yr Urdd, paratoi Celf a Chrefft ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a hefyd sesiynau gemau a barbeciw yn ystod tymor yr haf. Digon o weithgareddau gwahanol i siwtio pawb! 

 

Urdd Club is on a Thursday between 3:30 - 5pm for a few weeks each term. Urdd Club is for Urdd members from Years 1 to 6. We have lots of fun preparing crafts for the school Christmas Fayre, singing and dancing practices for the Urdd Eisteddfod, preparing Arts and Crafts for the Urdd Eisteddfod and also games sessions and a barbecue in the summer term. Plenty of activities to suit all! 

Cinio Ysgol // School Dinners

Amseroedd tymor // Term Times

Chwaraeon // Sports

Residential Trips

During their time at Ysgol Dyffryn Trannon there is the opportunity for all pupils to go on residential trips organised by the school.
Recently, our years 5 and 6 pupils have been to Glanllyn outdoor pursuits centre located on the shores of Llyn Tegid near Y Bala. Last year the pupils went on a trip to London.
Whilst way,  they can experience lots of activities and enjoy the freedom of the outdoors, building on existing friendships and increasing confidence.

Cerddoriaeth  //  Music

Mae’r athrawon cerdd ganlynol yn ymweld â’r ysgol yn wythnosol ac yn cynnig y gwersi canlynol:
 
Pres, Canu, Piano, Gitâr, Chwythbrennau. Codir tâl am y gwersi hyn.
Peripatetic music teachers visit the school weekly and at present we are able to offer:
Brass, Piano, Woodwind, Singing, Guitar.   A charge will be made for these lessons.

Clwb Ar ol Ysgol  //  After School Club

Mae’r ysgol yn cynnig darpariaeth Ôl Ysgol, rhwng 3:30p.m. a 5:30p.m. yn ddyddiol. Mae’r plant yn mwynhau nifer o weithgareddau amrywiol, gan gynnwys chwaraeon a chelf a chrefft. Darperir snac a diod ar gyfer y plant. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Ysgol.
The school offers after school provision, between 3:30 p.m. 5:30 p.m. daily. The children enjoy a wide variety of activities, including sports and arts and crafts. Snacks and drinks are provided for the pupils. For more information, contact the School Office.