Y Corff Llywodraethol / Governing Body

Cynrychiolir y sefydliadau canlynol ar Gorff Llywodraethol yr Ysgol:

  • Y Cyngor Sir

  • Rhieni

  • Staff Addysgu

  • Aelodau wedi’u cyfethol o’r gymuned leol 

Cadeirydd Y Llywodraethwyr

Mrs Sue Wilcox

 

Pennaeth 

Mrs Caroline Harries

 

Penodwyd gan yr Awdurdod

Dr Iwan Owen

Cllr Phyl Davies

 

Rhiant Lywodraethwyr

Vacancy

Mr Eifion Evans

Mrs Julia Toy

 

Llywodraethwyr Cymunedol

Mrs Sue Wilcox

Mr Jordan Davies

Mrs Susan Hill

Cynrychiolydd y Cyngor Cymuned

Mr Nicholas Bennett

 

Cynrychiolydd Staff Addysgu

Mrs Beth Jones

 

Cynrychiolydd Staff Ategol

Mrs Myra Williams

 

Clerc y Corff Llywodraethol

Mrs Jennifer Wilde

The following organisations are represented on the School Governing Body:

  • The County Council

  • Parents

  • School Staff

  • Members co-opted from the local community

Chair of Governors

Mrs Sue Wilcox

 

Headteacher

Mrs Caroline Harries

 

Appointed by the Authority

Dr Iwan Owen

Cllr Phyl Davies

 

Parent Governors

Vacancy

Mr Eifion Evans

Mrs Julia Toy

Community Governors

Mrs Sue Wilcox

Mr Jordan Davies

Mrs Susan Hill

Community Council Representative

Mr Nicholas Bennett

 

Teaching Staff Representative

Mrs Beth Jones

 

Non Teaching Staff Representative

Mrs Myra Williams

 

Clerk to the Governing Body

Mrs Jennifer Wilde

Success! Message received.